TEL +48 88-358-52-91 E-MAIL kontakt@ehurtowniasportowa24.pl
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka dotycząca cookies

Polityka Prywatności
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://eHurtowniaSportowa24.pl/
2. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Szczepaniak prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą ELECTROBIT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz,
NIP: 953-250-49-12, REGON: 340471727.
3. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:
kontakt@ehurtowniasportowa24.pl lub korespondencyjnie na adres: Tomasz Szczepaniak Electrobit, ul.
T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz.
4. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego obywa się za pomocą bezpiecznego protokołu
SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy
lata,
b) w celu świadczenia usługi Konta Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy
lata,
c) w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas
obsługi reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń,
d) w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
przez czas wykonania obowiązków z tego tytułu,
e) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania
określony przez przepisy podatkowe,
f) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o
rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich
przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
g) w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, a po tym czasie
przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
h) w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
i) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie
uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez
okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy
lata.
2. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko,
adres dostawy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku
bankowego. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP.
3. Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:
a) firmom przewozowym realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,
b) operatorom systemu płatności elektronicznych,
c) bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze,
Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
4. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na
zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz
Administratora takich jak dostawca oprogramowania do prowadzenia Sklepu oraz wysyłki
Newslettera, podmiot świadczący usługi księgowe.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne.
Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
a) zawierania i wykonania umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości
zawarcia takiej umowy,
b) rejestracji Konta Klienta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w
zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych
uniemożliwi rejestrację Konta,
c) rozpatrywania reklamacji, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię,
nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące
reklamowanego towaru lub usługi. Niepodanie tych danych może uniemożliwić
Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
d) w przypadku składanych oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy zawartej na
odległość, niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zamówienia, numer
rachunku bankowego. Niepodanie tych danych może uniemożliwić skuteczne złożenie
oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
e) z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w

związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych
skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie
Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów
administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator
nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do
celów przetwarzania (art. 17 RODO),
e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia
przetwarzania danych, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na
okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej
dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych
innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w
prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby,
której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator
będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),
h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku,
gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje
zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym
zgoda ta została wyrażona,
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez
administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż
dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie

ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować
go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
§ 4 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookie. Pliki cookie są to
małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie
teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania
stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w
przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu,
tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie
Sklepu internetowego.
2. Poniżej przedstawiamy pliki cookies stosowane przez Sklep internetowy:
a) cookies sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z urządzenia użytkownika,
b) cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam
do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm plików
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
3. Administrator korzystania z narzędzi analitycznych Google Analytics, usługi analizowania
usług internetowych tj. monitorowania ruchu sieciowego, oferowanej przez Google. Google
Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony Sklepu przez
danego użytkownika. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakiekolwiek dane,
które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. Szczegóły związane z Google Analytics
dostępne są na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245
4. Informacje, do jakich dostęp ma Administrator w ramach Google Analytics to:
a) wizyty – liczba odwiedzin w Sklepie,
b) odsłony – łączna liczba odsłon w Sklepie,
c) średni czas trwania wizyty w Sklepie oraz na jego podstronach,q1`
d) przejście pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach Sklepu,
e) współczynnik odrzuceń, tj. procent odrzuceń, kiedy użytkownik opuścił stronę Sklepu.
5. Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których korzystają
Klienci Sklepu internetowego. Klienci mają możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu
plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze
Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają
plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik
w dziale pomoc.

Zaufane Opinie IdoSell
4.99 / 5.00 464 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-12-07
Bardzo kompetentna obsługa
2022-05-11
Bezproblemowa, błyskawiczna obsługa. Polecam
darmowa dostawa do paczkomatu smile
pixel