TEL +48 88-358-52-91 E-MAIL kontakt@ehurtowniasportowa24.pl
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego eHurtowniaSportowa24.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://ehurtowniasportowa24.pl/
prowadzony jest przez Tomasz Szczepaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
ELECTROBIT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca
wykonywania działalności: ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz NIP: 953-250-49-12,
REGON: 340471727.
2. Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):
Tomasz Szczepaniak, Electrobit
ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz
Adres poczty elektronicznej e-mail:
kontakt@ehurtowniasportowa24.pl – odpowiedzi na otrzymane wiadomości e-mail udzielamy niezwłocznie
nie późniejszym niż w terminie 48 godzin od momentu ich otrzymania.
Komunikator GG: 1730780
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu
internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
4. Terminologia pojęć użytych w regulaminie:
a) Konto Klienta – konto Klienta w Sklepie internetowym, pozwalające na korzystanie
przez Klienta z dodatkowych usług. W ramach Konta, przechowywane są dane
adresowe podane przez Klienta umożliwiające realizację dostawy zamawianych
produktów, dostęp do historii zamówień oraz dostęp do innych usług.
b) Konsument – zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu
Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
c) Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
d) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym
https://eHurtowniaSportowa24.pl/
e) Sprzedawca/Usługodawca – Tomasz Szczepaniak prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą ELECTROBIT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń):
ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz, NIP: 953-250-49-12, REGON: 340471727.


§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
a) usługa związana z rejestracją i prowadzeniem Konta,
b) usługa dotycząca składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży na odległość,
c) usługa Newsletter,

d) usługa Przypomnij hasło,
e) usługa Chat online,
f) usługa Śledzenie przesyłki,
g) usługa Zapytaj o produkt,
h) usługa Opinie.
2. Usługodawca, w stosunku do Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta, świadczy
nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
a) utrzymanie sesji Usługobiorcy po zalogowaniu do Konta za pomocą przeglądarki,
b) przechowywanie i udostępnianie Usługobiorcy za pośrednictwem Konta, historii
zamówień.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
a) posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w system operacyjny
Windows, Linux, Mac, OSX,
b) aktywne połączenie internetowe,
c) aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera,
e) włączona obsługa JavaScript, włączona wtyczka FlashPlayer,
f) minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
2. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:
a) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu wyłącznie w
zakresie własnego użytku,
d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach
Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
3. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże
się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet
(wirusy, robaki czy konie trojańskie). Celem uniknięcia tego rodzaju zagrożeń, Usługobiorca
powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią
Internet, program antywirusowy. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale
aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną zaporę
systemową.

§ 4 Rejestracja Konta

1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta Klienta po przeprowadzonej rejestracji Konta. W
ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać
historię złożonych zamówień a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.
2. Rejestracja Konta Klienta wymaga dokonania następujących czynności:
a) kliknąć na zakładkę „Rejestracja/Załóż nowe Konto”,
b) podać dane do faktury i dostawy,
c) podać adres e-mail, numer telefonu oraz dane do logowania (login, hasło),

d) zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić zapoznanie z regulaminem,
e) kliknąć na przycisk „Zarejestruj Konto”.
3. Klient ma możliwość dokonania rejestracji Konta Klienta za pośrednictwem swojego konta
na Facebooku oraz Google+. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane
przekierowanie ze Sklepu internetowego na stronę serwisu Facebook, gdzie Klient podaje
nazwę użytkownika oraz hasło, jakie posiada do konta w serwisie Facebook. Po dokonaniu
autoryzacji na stronie Facebooka, Klient zostaje przekierowany z powrotem do Sklepu
internetowego, w którym następuje rejestracja Konta Klienta. Usługodawca otrzymuje od
serwisu Facebook następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, nazwa użytkownika w
serwisie Facebook, Google+, adres e-mail.
4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą
elektroniczną potwierdzenie rejestracji Konta Klienta. Dokonanie rejestracji Konta Klienta
oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta. Usługa w przedmiocie prowadzenia
Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie.
5. Usługobiorca może zrezygnować z usługi prowadzenia Konta Klienta w Sklepie
internetowym w każdej chwili, bez podania przyczyny. W celu usunięcia Konta, należy
skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@ehurtowniasportowa24.pl lub w formie pisemnej na adres: Tomasz Szczepaniak Electrobit, ul.
T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza
rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której
przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną
polegającej na prowadzeniu Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w
przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym a także, gdy
Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego
Sklepu (działalność hackerska). Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną w związku z prowadzeniem Konta przez Usługodawcę następuje poprzez
przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas
rejestracji Konta. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Usługobiorcy
oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 5 Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter
świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.
2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie
Newsletter’a w następujący sposób:
a) podczas rejestracji Konta, zaznaczając checkbox „Zapisz się do Newslettera”,
b) wpisując imię, adres e-mail w zakładce „Zapisz się do naszego Newslettera”,
c) po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto” poprzez zaznaczenie checkbox’a
„Zapisz się do Newslettera”.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane
nadawcy Newsletter’a, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a
także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.
4. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newsletter’a w każdej chwili bez
podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez wysyłanie
wiadomości e-mail na adres: kontakt@ehurtowniasportowa24.pl lub po zalogowaniu do Konta Klienta i
odznaczeniu zgody na wysyłkę Newsletter’a. Rezygnacja z usługi Newsletter oznacza, iż
Usługobiorca nie będzie otrzymywał informacji handlowych. Z chwilą rezygnacji z usługi
Newsletter, następuje usunięcie adresu e-mail Usługobiorcy z listy adresów e-mail Usługi
Newsletter.

§ 6 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługobiorca ma możliwość wygenerowania nowego hasła do Konta Klienta poprzez
usługę „Przypomnij hasło”. Aby utworzyć nowe hasło, należy w zakładce „Zaloguj się”,
kliknąć na przycisk „Nie pamiętam loginu lub hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail
oraz kliknąć na przycisk „Przypomnij hasło”. Usługa „Przypomnij hasło” świadczona jest
nieodpłatnie.
2. Usługa „Chat online” dostępna jest dla Usługobiorców i umożliwia prowadzenie rozmów z
Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora „Chat online”. Aby skorzystać z powyższej
usługi należy kliknąć na stronie Sklepu w okienko oznaczone, jako „Online” (niebieski pasek
w dolnym menu), następnie należy podać imię, adres e-mail i kliknąć na przycisk „Zacznij
chat”. Usługa „Chat online” świadczona jest nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 – 18:00.
3. Usługa „Śledzenie przesyłki” dostępna jest dla Klientów, którzy chcieliby uzyskać
informacje o statusie zamówienia. Aby skorzystać z usługi należy w zakładce „Śledzenie
przesyłki” wpisać numer zamówienia, numer telefonu lub adres e-mail oraz kliknąć na
przycisk „Sprawdź status zamówienia”. Usługa „Śledzenie przesyłki” świadczona jest
nieodpłatnie.
4. Usługa „Zapytaj o produkt” dostępna jest dla Klientów, w ramach, której Klienci mają
możliwość przesyłania zapytań na temat produktów dostępnych w Sklepie. W tym celu należy
wybrać określony produkt, następnie w zakładce „Zadaj o produkt” wpisać adres e-mail,
treść zapytania i kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest
nieodpłatnie.
5. Usługa „Opinie” dostępna jest dla Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia
dodawanie opinii do wybranych produktów. Aby skorzystać z usługi należy zalogować się do
Konta Klienta, następnie należy wybrać produkt mający być przedmiotem opinii i kliknąć na
karcie produktu na zakładkę „Opinie”. Następnie należy dokonać oceny produktu. Usługa
„Opinie” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 7 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym przez 7
dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk
„Dodaj do koszyka”,
b) wybrać sposób złożenia zamówienia:
 logowanie do Konta poprzez serwis Google+ lub Facebook,
 logowanie do Konta (Klient zarejestrowany),
 zarejestruj się i zamów (Założenie Konta),
 zamów bez rejestracji,
c) wpisać dane adresowe umożliwiające realizację dostawy,
d) wybrać sposób dostawy oraz formę płatności,
e) zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić zapoznanie z regulaminem,
f) złożyć zamówienie klikając na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy
sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta,
jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.
3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta
potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca
przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a
Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej
umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej
potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
4. W przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, Klient podaje Sprzedawcy nazwę
towaru, ilość towaru, formę płatności, sposób dostawy, adres dostawy, numer telefonu a także
wedle wyboru, adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny celem potwierdzenia
zamówienia. Klient informowany jest o łącznej cenie wybranych towarów, koszcie dostawy a
także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie zobowiązany jest ponieść z tytułu umowy
sprzedaży. Po złożeniu przez Klienta zamówienia drogą telefoniczną, Sprzedawca przesyła na
podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny informację zawierającą
potwierdzenie warunków umowy sprzedaży, zawierające wyszczególnienie wszystkich
istotnych składników zamówienia.

§ 8 Ceny

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych
polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy
towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej
cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy
nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest
informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta
woli związania się umową sprzedaży.

§ 9 Sposoby i terminy płatności za towar
1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność przelewem za pośrednictwem serwisu PayU, Przelewy24, IAI PAY,
c) raty mBank – płatność odbywa się w całości lub w części ze środków pochodzących z
kredytu realizowanego przy współpracy z mBank,
d) płatność za pobraniem – płatność u kuriera przy dostarczeniu przesyłki,
e) płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy.
2. Płatność przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez
mBank, numer rachunku: 48 1140 2004 0000 3502 3416 9961. W tytule przelewu należy
podać numer zamówienia.
3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych poprzez system
PayU, Przelewy24, IAI PAY, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy
uregulować przy odbiorze przesyłki.
4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A.
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.
5. Obsługę płatności elektronicznych Przelewy 24 realizuje PayPro SA z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000347935.
6. Obsługę płatności elektronicznych IAI PAY realizuje IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Szczecinie przy ul. Piastów 30, 71 – 064 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000325245.
7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
ograniczenia form płatności w szczególności może uzależnić przyjęcie zamówienia do
realizacji od dokonania przedpłaty w całości lub w części niezależnie od wybranej przez
Klienta formy płatności.
8. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez
Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z
tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Wraz z informacją o dodatkowym terminie
płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego
terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na
dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi
drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na
podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Terminy, sposoby i koszty dostawy

1. Sprzedawca dostarcza towar w terminie 2 – 7 dni, lecz nie później niż w terminie 30 dni,
chyba, że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy
oblicza się w następujący sposób:
a) przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności
na rachunku bankowym Sprzedawcy,
b) przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy
sprzedaży,
c) przy płatności raty mBank, termin ten rozpoczyna się od dnia uzyskania informacji od
mBank, iż procedura pożyczkowa została zakończona (Klient otrzymał pożyczkę).
2. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest
realizowana za pośrednictwem następujących firm: Ruch, InPost Kurier, Poczta Polska.
3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w
trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.
4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy pod
adresem: ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz. Informację o towarze gotowym do
odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 11 Rękojmia

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do
rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie
regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo
Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub
usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru
bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest
obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może
odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z
umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w
porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową
wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: Tomasz Szczepaniak
Electrobit, ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres:
kontakt@ehurtowniasportowa24.pl
5. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:
a) dane Klienta: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu,
b) dane dotyczące wadliwego towaru (nazwa towaru, data zakupu, opis dostrzeżonej
wady, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu
cywilnego),
c) preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy
towar na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia
towaru ponosi Sprzedawca.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej
otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia
wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni,
uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów
niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks Cywilny).

§ 12 Gwarancja

1. Niektóre produkty dostępne w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną
przez producenta lub przez inny podmiot trzeci tj. gwaranta. Informacja o udzielonej
gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego produktu na stronie
Sklepu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje wraz z
towarem.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta, jakie wynikają
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. W przypadku produktu, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować
produkt, który posiada wady w następujący sposób:
a) skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, co oznacza, iż Klient reklamuje
produkt bezpośrednio u gwaranta tj. podmiotu, który udzielił gwarancji. W przypadku,
gdy reklamacja z tytułu gwarancji zostanie złożona Sprzedawcy, Sprzedawca
niezwłocznie przekazuje reklamację do gwaranta. Sprzedawca nie udziela żądnej
gwarancji na jakiekolwiek produkty dostępne w ofercie Sklepu,
b) skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, co oznacza, iż reklamację należy złożyć
Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.


§ 13 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §
13 pkt 7 i pkt 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na

adres: kontakt@ehurtowniasportowa24.pl lub pisemnie na adres: Tomasz Szczepaniak Electrobit, ul.
T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz.
2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru
formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest
obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą
elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do
przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za
niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim
Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy
innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam
odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Towar należy zwrócić na adres: Tomasz Szczepaniak Electrobit, ul.T.Boya-Żeleńskiego 4
Bydgoszcz.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo
odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub towarów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich

Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się
rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
a) zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10, 85 – 020
Bydgoszcz http://www.wiih.com.pl/
b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem
konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników
konsumentów,
d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej
801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Federację Konsumentów. Infolinia
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są
bezpłatnie, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego
operatora,
e) skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla
Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi
drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.
3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający
informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów
konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną:
kontakt.adr@uokik.gov.pl
4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute
resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i
przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań
umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej
internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty
elektronicznej do kontaktu to: kontakt@ehurtowniasportowa24.pl


§ 15 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za
pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@ehurtowniasportowa24.pl lub pisemnie na adres: Tomasz
Szczepaniak Electrobit, ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych umożliwiających rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-
mail, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi
na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w
terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym
przez Usługobiorcę sposobem.

§ 16 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Szczepaniak prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą ELECTROBIT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz,
NIP: 953-250-49-12, REGON: 340471727.
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
a) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@ehurtowniasportowa24.pl
b) korespondencyjnie: Tomasz Szczepaniak Electrobit, ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858
Bydgoszcz.
3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy
lata,
b) w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez
czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
c) w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas
obsługi reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń,
d) w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
przez czas wykonania obowiązków z tego tytułu,
e) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania
określony przez przepisy podatkowe,
f) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o
rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich
przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
g) w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, a po tym czasie
przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
h) w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
i) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie
uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez
okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy
lata.

4. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko,
adres dostawy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku
bankowego. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP.
5. Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:
a) firmom przewozowym realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,
b) operatorom systemu płatności elektronicznych,
c) bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze,
Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na
zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz
Administratora takich jak dostawca oprogramowania do prowadzenia Sklepu internetowego
oraz wysyłki Newslettera, podmiot świadczący usługi księgowe.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne.
Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
a) zawierania i wykonania umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości
zawarcia takiej umowy,
b) rejestracji Konta Klienta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w
zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych
uniemożliwi rejestrację Konta,
c) rozpatrywania reklamacji, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię,
nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące
reklamowanego towaru lub usługi. Niepodanie tych danych może uniemożliwić
Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
d) w przypadku składanych oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy zawartej na
odległość, niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zamówienia, numer
rachunku bankowego. Niepodanie tych danych może uniemożliwić skuteczne złożenie
oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
e) z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w
związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych
skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie
Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów
administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator
nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do
celów przetwarzania (art. 17 RODO),
e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia
przetwarzania danych, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na
okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej
dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych
innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w
prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby,
której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator
będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),
h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku,
gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje
zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym
zgoda ta została wyrażona,
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez
administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż
dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie
ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować
go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


§ 17 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku
polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem
Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i
utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych
powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany
form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany usług świadczonych drogą elektroniczną,
zmiany danych teleadresowych. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub
złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które
objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta.
Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty
obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym,
zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail.
Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych
przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta,
który dokonał rejestracji Konta Klienta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi
dotyczącej prowadzenia Konta Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019
r. poz. 80), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134)
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane
sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego.
6. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki,
opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały
użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają
ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339).
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13 maj 2019 r.
Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)
– Adresat: Tomasz Szczepaniak, Electrobit, ul. T.Boya-Żeleńskiego 4, 85 – 858 Bydgoszcz,
adres e-mail: kontakt@ehurtowniasportowa24.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 464 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-08-05
Obsługa ekspresowa,polecam
2022-05-11
Bezproblemowa, błyskawiczna obsługa. Polecam
darmowa dostawa do paczkomatu smile
pixel